ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད། 八大菩萨

爱藏佤瑞荷 2022-04-21 09:04

ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད། (Wyl. rigpawiki nye ba'i sras brgyad) n. Pron.: nyewé sé gyé

 • Eight Close Sons, the eight bodhisattvas: 1. འཇམ་དཔལ་, Mañjuśrī, 2. སྤྱན་རས་གཟིགས་, Avalokiteśvara, 3. ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་, Vajrapāṇi, 4. བྱམས་པ་, Maitreya, 5. ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་, Samantabhadra, 6. སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་, Nivāraṇaviṣkambhin, 7. ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་, Ākāśagarbha, 8. ས་ཡི་སྙིང་པོ་, Kṣitigarbha. 
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  ༄༅། །བསྐལ་ངན་དུས་ཀྱི་གཡོ་འཁྲུག་ཟློག་པའི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དྲང་སྲོང་དམོད་སྔགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།The Rishi's Maledictory IncantationAn Invocation of Wisdom Mind and Sacred Pledges for Reversing the Disturbances and Agitations of Dark Times in the Form of an Aspiration Prayer

   ན་མོ་གུ་རུ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།

  namo guru ratna trayaya

  Namo guru ratnatrayāya!1

  བསྐལ་བཟང་ཞིང་གི་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

  kalzang shying gi namdren shakyé tok

  Guide for this fortunate eon, crown ornament of the Śākyas,

  སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །

  sangye nyipa orgyen tsokyé jé

  Second buddha, Lord Orgyen Tsokyé,

  འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

  pakchok chenrezik dang jampal yang

  Eight Close sons headed by

  ཕྱག་རྡོར་ལ་སོགས་བྱང་སེམས་ཉེ་སྲས་བརྒྱད། །

  chakdor lasok changsem nyesé gyé

  The supreme and noble Avalokiteśvara, Mañjuśrī, and Vajrapāṇi,

  སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གནས་བརྟན་འཕགས་པའི་ཚོགས། །

  drolma nyerchik neten pakpé tsok

  Twenty-one Tārās and the assembly of elders,

  རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །

  tsa gyü lama yidam shyitrö lha

  Root and lineage masters, peaceful and wrathful yidam deities,

  གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་པའི། །

  né sum khandro yeshe lé drubpé

  Ḍākinīs of the three places, wisdom Dharma protectors,

  ཆོས་སྲུང་ཕྱོགས་སྐྱོང་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་སོགས། །

  chösung chok kyong palgön dünchu sok

  Guardians of the four directions and the seventy glorious protectors,

  མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྟོབས་མངའ་བ་རྣམས། །

  ngönshé dzutrul tutob ngawa nam

  Great masters with powers of clairvoyance and miraculous activity,

  རྩོད་ལྡན་འགྲོ་ལ་གཟིགས་ཤིང་དགོངས་སུ་གསོལ། །

  tsöden dro la zik shing gong su sol

  In your wisdom, please turn your attention toward all beings engaged in conflict. 

  སྐལ་ངན་དུས་མཐའི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་མཐུན་གྱི། །

  kal ngen dü té kyendro chi tün gyi

  The shared negative karma of beings in this final dark age

  ལས་ངན་འབྲས་བུའི་མཚོ་ཆེན་བརྡོལ་བ་ལས། །

  lé ngen drebü tso chen dolwa lé

  Froths as a huge ocean;

  དཀར་ཕྱོགས་གཡེལ་ཞིང་ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྡེ་ཡིས། །

  karchok yel shying nakchok dü dé yi

  Goodness is neglected whilst the demons of evil

  ཁ་དྲག་དབང་ཆེན་མི་ཆེན་སེམས་རྩ་སྒུལ། །

  khadrak wangchen mi chen sem tsa gul

  Churn intensely the minds of the powerful and the influential,

  འཛམ་གླིང་ཕུང་བྱེད་རྡུལ་མཚོན་དམག་འཁྲུགས་བསླང་། །

  dzamling pung jé dul tsön mak truk lang

  Spitting out wars that could reduce this earth to dust.

  ལོག་སྨོན་འཕྲུལ་གྱི་མཚོན་ཆའི་འཐོར་རླུང་ཆེས། །

  lok mön trul gyi tsönché tor lung ché

  Hurricanes of weapons hatched from perverse aspirations

  སྣོད་བཅུད་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་སྐད་ཅིག་ལ། །

  nöchü talwé dul du kechik la

  Unleashed to turn the entire universe and its inhabitants instantly to ash.

  བརླག་པར་འགྱུར་ཉེའི་ལྟས་ངན་བྱ་མ་རྟ། །

  lakpar gyur nyé té ngen ja ma ta

  The portents of these bad omens of our approaching total destruction

  སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མངོན་གྱུར་ཀྱང་། །

  nang drak tokpé chöyul ngöngyur kyang

  Appear clearly in the sights, sounds, and thoughts of our world.

  མ་རིག་སྐྱེ་བོ་རྨོངས་དང་ཐེ་ཚོམ་རྒྱར། །

  marik kyewo mong dang tetsom gyar

  Yet the ignorant remain in their webs of delusion and doubt;

  རབ་འཐུམས་ད་དུང་བྲེད་དུ་ཅང་མ་ཚོར། །

  rab tum dadung dré du chang ma tsor

  Exceedingly stupid, they still do not feel alarmed at all.

  ཐོས་དང་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་སྐྱེད་པའི། །

  tö dang drenpa tsam gyi jik kyepé

  We are filled with terror from just hearing or thinking

  སྔར་མ་བྱུང་བའི་འཛམ་གླིང་འཕོ་འགྱུར་གང་། །

  ngar majungwé dzamling pogyur gang

  About the unprecedented transformation of our world.

  དེ་ཟློག་ཐབས་དང་རེ་ས་གཞན་ན་མེད། །

  dé dok tab dang resa shyen namé

  And we have no means or hope to reverse this,

  བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །

  lumé könchok tsa sum khyé nam la

  Save the undeceiving Three Jewels and Three Roots,

  ཁྱེའུས་ཕ་མར་འབོད་འདྲའི་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས། །

  khyéü pamar bö dré me ngak kyi

  To whom we cry like small children wailing for their parents.

  གསོལ་འདེབས་འོ་དོད་འབོད་པ་འདི་ལགས་ན། །

  soldeb odö böpa di lak na

  Please hear our desperate prayers,

  ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། །

  khyé nam ngön gyi damcha manyelwar

  And remember your earlier commitments.

  གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་རྐྱོངས་ལ། །

  lok tar nyurwé tukjé chak kyong la

  Extend your hands of compassion, as swift as lightning,

  མགོན་མེད་འགྲོ་འདི་སྲུང་སྐྱོབས་འཇིགས་སྒྲོལ་མཛོད། །

  gönmé dro di sung kyob jik drol dzö

  To hold and shelter those lacking protection and free us from our terror.

  འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

  dzamling kyendrö dekyi trok jepé

  When powerful barbarians who plunder the happiness of beings in our world

  སྟོབས་ཆེན་ཀླ་ཀློས་གཡུལ་འགྱེད་གྲོས་བཤམས་ཚེ། །

  tobchen lalö yul gyé drö sham tsé

  Plot their battles,

  གཙོ་བོ་རྣམས་དང་དེ་ཡི་ཁ་ལོ་བ། །

  tsowo nam dang dé yi khalowa

  Please transform these leaders and their minions—

  མ་རུང་གདུག་རྩུབ་བསམ་ངན་འཆང་བ་རྣམས། །

  ma rung duktsub sam ngen changwa nam

  Such ruthless malefactors—

  ཞི་བདེ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །

  shyidé tünpé chok su gyur du sol

  Into proponents of peace, happiness and harmony.

  འགལ་རྐྱེན་དམག་འཁྲུགས་རང་སར་ཞི་བ་དང་། །

  galkyen mak truk rangsar shyiwa dang

  Please extinguish the adverse circumstances of war right on the spot

  བདུད་སྡེའི་རྡུལ་མཚོན་ཟློག་ཅིང་གཞོམ་པར་མཛོད། །

  düdé dul tsön dok ching shyompar dzö

  And expel and destroy these demonic atomic weapons.

  དེ་ཡི་མཐུ་ལས་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་འདིར། །

  dé yi tu lé dzamling sachen dir

  Then, throughout our great earth,

  བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀུན་དར། །

  tendzin shyabten shedrub chok kündar

  Let Dharma teachers, learning, and accomplishment flourish in all directions.

  བསྟན་འགྲོར་འཚེ་བྱེད་མི་དང་མི་མིན་གྱི། །

  ten dror tsé jé mi dang mi min gyi

  Liberate the world from the claws of nasty gangs of human and non-human

  ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྡེར་བཅས་མིང་ཙམ་སྟོངས། །

  nakpö tsalak der ché ming tsam tong

  Executioners of the teachings and sentient beings, until not even their names remain.

  འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོས། །

  jikten küntu delek gyachenpö

  May vast happiness saturate the whole world,

  ཡོངས་ཁྱབ་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་ཞིང་། །

  yong khyab dé shyi pal gyi ngön to shying

  And beings be elevated through the glory of the four pursuits2 to the Truly High.3

  རྫོགས་ལྡན་དུས་བཞིན་འཐབ་འཁྲུགས་འཚེ་མེད་པར། །

  dzokden dü shyin tab truk tsemé par

  May the times become perfect without the harm of war and strife, as during the Golden Age,

  ཀུན་ཀྱང་བདེ་དགའི་གར་གྱིས་བྲེལ་གྱུར་ཅིག །

  kün kyang dé gé gar gyi drel gyur chik

  With everyone constantly enraptured in the dance of bliss and joy.

  སྐྱབས་གནས་མཆོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །

  kyabné chok sum gyatsö tukjé dang

  Through the compassion of the ocean of the Three Jewels

  ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

  chöying namkün chokden den tob kyi

  And the power of the truth of the dharmadhātu endowed with all supreme aspects,

  བདག་ཅག་བསམ་པ་དག་པས་གསོལ་བཏབ་དོན། །

  dakchak sampa dakpé soltab dön

  May the purposes of our pure prayers be fulfilled

  ཇི་ལྟར་རེ་སྨོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

  jitar ré mön yishyin drub gyur chik

  And our hopes and aspirations accomplished just the same.

  ཏདྱཐཱ། པཉྩ་དྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བྷོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ། །

  teyata pentsa driya awa bodhanaye soha

  tadyathā pañcendriyāvabodhanīye svāhā

  ཞེས་པའང་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་འདིའི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་སྲོག །སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དགེ་མཆེན་མ་ལུས་པ་སྐད་གཅིག་ཉིད་ལ་འཇོམས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་རྡུལ་ཕྲན་དུག་གི་མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ནས་མི་རྣམས་ཁ་དག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མཚོན་འཁྲུགས་དྲག་པོ་སྔར་མ་བྱུང་བ་ཞིག་དུས་ཡུན་མི་རིང་བར་འབྱུང་ཉེ་བའི་ལ་ཉེ་དང་ལྟས་མཚན་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བར་བརྟེན། བཟོད་བླག་དང་བྲལ་བའི་སྐྱོ་ཤས་དང་འཇིགས་དངངས་དྲག་པོས་རྒྱུད་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བུ་ཆུང་མ་ལ་འབོད་པའམ། འགག་དོག་མོའི་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་དཔེ་ལྟར།

  The use of the poison of atomic weapons that have the power to destroy in a single second the presence of the Buddha’s teachings and the lives of sentient beings on this great earth of ours, along with every bit of goodness in the universe and its inhabitants, will destroy the human race. The time when such extremely lethal, never-seen-before weapons will be used is not far off—the signs and indications are growing each day. So, moved irrepressibly by insupportable sadness and intense fear, we must call out like children wailing for their mothers to the one who can stop this, Orgyen Padma.

  སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོར་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་དེང་དུས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་བྱ་བ་དང་། དར་རས་ལ་བྲིས་ཏེ་རི་རྩེ་དང་། ཟམ་རྡུར་སོགས་སུ་འཕྱར་ན་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་སྙམ་པས་ངེད་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ལ་གཞུག་ཅེས་སྤྲང་འཆལ་བུདྡྷ་བཛྲས་རབ་ཚེས་ཆུ་མོ་ཕག་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས ༡༣ དགེ་བར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་ཞབས་ཀླ་ཀློས་སྡུད་པ་ཕྱིར་བསྲིང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །

  Thinking of the tremendous need for and benefit of reciting and writing on silk to hoist on mountain tops and hang from bridges, a prayer such as this, which invokes the most important sacred pledges and wisdom of the ocean of the Three Jewels of refuge, I, the vagabond Buddha Vajra (Sangye Dorje), wrote this with a pure intention on the thirteenth day of the third month in the year of the female Water Sow. Those with faith in me should keep this in their hearts. May the merit of writing this purge the barbarian hordes who trample the sublime teachings.

  Image